NATJEČAJ za dodjelu pripomoći prema socijalnom statusu učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Hum na Sutli 2020./2021.

15.10.2020.

Na temelju članka 3. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu pripomoći prema socijalnom statusu učenika srednjih škola i studenata s područja općine Hum na Sutli („Službeni glasnik“ Krapinsko-zagorske županije broj 28/09, 34/09, 27/13)  i Odluke o broju i visini učeničkih i studentskih pripomoći za školsku/akademsku godinu 2020./2021. (po socijalnom statusu) KLASA: 604-02/20-01/2  URBROJ: 2214/02-01-20-2, koju je donijelo općinsko vijeće Općine Hum na Sutli dana 03. rujna 2020. godine,  Komisija za dodjelu pripomoći  učenicima i studentima raspisuje

 N A T J E Č A J

za dodjelu pripomoći prema socijalnom statusu učenicima srednjih škola

 i studentima s područja općine Hum na Sutli

 

Raspisuje se natječaj za dodjelu pripomoći prema socijalnom statusu učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Hum na Sutli u 2020./2021.. školskoj/akademskoj godini i  to:

učenici                35 pripomoći  po 400,00 kuna mjesečno

             studenti              15 pripomoći po 600,00 kuna mjesečno

 

Zainteresirani kandidati podnose zahtjev uz koji su dužni priložiti:

1. potvrdu škole – visokog učilišta – fakulteta o upisu na redovno školovanje u škol. god./akad. 2020./2021.

2. izvanredni student – potvrda porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu te potvrda HZZZ,

3. izjavu roditelja o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Upravnog odjela),

4. službene potvrde o prihodima svih članova obiteljskog domaćinstva, za posljednja 3 mjeseca izražena u neto iznosu ((prema uputama na poleđini obrasca Izjava roditelja) čija mjesečna primanja po članu domaćinstva ne prelazi 3.000,00 kuna prosječne plaće isplaćene u neto iznosu  u gospodarstvu u RH u prethodnoj godini)

5. potvrdu porezne uprave o visini dohotka za sve članove kućanstva za proteklu kalendarsku godinu (ukoliko prihod na potvrdi porezne uprave o visini dohotka iznosi 00,00 kuna tada se prilaže i  potvrda HZZZ o statusu osobe kod HZZZ-oa),

6. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog domaćinstva:

6.1. djeca poginulog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (dokaz: potvrda nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata), djeca 100%- tnih invalida – vojnih i civilnih (dokaz: rješenje o invalidnosti), djeca bez oba roditelja  (dokaz: rješenje)

6.2. djeca kojemu je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat (dokaz: smrtni list/rješenje), djeca razvedenih roditelja (dokaz: rješenje) 

6.3. djeca hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, prema vremenu provedenom u Domovinskom ratu (dokaz: potvrda nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu)

6.4. djeca hrvatskog branitelja-dragovoljca iz Domovinskog rata (dokaz: potvrda nadležnog tijela državne uprave o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata)

6.5. djeca s teškoćama u razvoju (dokaz: rješenje)

 

6.6. za svakog brata ili sestru koja se redovito školuju izvan mjesta prebivališta (dokaz: potvrda škole/fakulteta)

6.7. za svakog brata ili sestru predškolske dobi ili se redovito školuju u mjestu prebivališta (dokaz: potvrda predškolske ustanove/škole)

7. domovnicu (preslika),

8. uvjerenje o prebivalištu podnosioca zahtjeva ((dokaz: uvjerenje PP Pregrada) s prijavljenim prebivalištem u Općini Hum na Sutli u trajanju od najmanje 5 godina neposredno prije podnošenja zamolbe za dodjelu učeničke ili studentske pripomoći),

9. izjavu učenika/ce – studenta/ice da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili novčanu pomoć,

10. izjavu učenika/ce – studenta/ice – korištenje osobnih podataka sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti  osobnih podataka (NN42/18)

 

Rok za podnošenje zahtjeva sa traženom dokumentacijom je 15 dana od dana objave tj. zaključno s 02. studenim 2020. godine.

Zahtjevi sa potpunom dokumentacijom dostavljaju se ISKLJUČIVO putem preporučene pošte na adresu:

OPĆINA HUM NA SUTLI

Jedinstveni upravni odjel

Komisija za dodjelu pripomoći učenicima i studentima               

Hum na Sutli 175

49 231 HUM NA SUTLI

 

NAPOMENA:

Zahtjev se podnosi isključivo na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog natječaja.

U  postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi, te zahtjevi koji su zaprimljeni u gore navedenom roku.

Molimo Vas da pozorno proučite dokumentaciju i natječaj kako bi Vaši zahtjevi zadovoljili uvjete natječaja.

  PREDSJEDNICA KOMISIJE

                Jasminka Miklaužić

 

odluka-o-broju-i-visini-2020-2021.pdf

natjecaj-2020-2021.pdf

i-z-j-a-v-a.docx

obrascistipendija2020-2021.doc

pravilnik-dopuna-2013.pdf

pravilnik-socijala-2009-dopuna.pdf

pravilnik-2009.pdf

   

vrh stranice