NATJEČAJ za upis djece u DJEČJI VRTIĆ BALONČICA za odgojno-obrazovnu 2024/2025. godinu

13.05.2024.

DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

 HUM NA SUTLI 156,49231 HUM NA SUTLI

TEL. 049/341-143, email:ravnateljica@djecji-vrtic-baloncica.hr

KLASA: 601-01-24-01-30

URBROJ: 2140-14-3-02-24-1

Hum na Sutli, 29.04.2024.


Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članaka 17. i 18. Statuta Dječjeg vrtića Balončica, članaka 7. i 8. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Balončica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 13.05.2024. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis djece u DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

za odgojno-obrazovnu 2024/2025. godinu

  

Zahtjev za upis djece u DJEČJI VRTIĆ BALONČICA, zajedno s potrebnom dokumentacijom (izdanu za vrijeme trajanje natječajnog postupka), podnosi se od 13.05.2024. do 21.05.2024. godine osobno na adresu DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA, Hum na Sutli 156 ili putem POŠTE na adresu DJEČJI VRTIĆ BALONČICA, Hum na Sutli 156, 49231 Hum na Sutli s naznakom - NATJEČAJ ZA UPIS djece. 

Obrazac  Zahtjev za upis djeteta te upute preuzimaju se s web stranice Dječjeg vrtića www.djecji-vrtic-baloncica.hr, te se obvezno prilaže:

  1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta - preslika
  2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, izdan od strane Policijske uprave za vrijeme natječajnog postupka
  3. Dokaz o prebivalištu roditelja (preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)
  4. Elektronički zapis o radnopravnom statusu osiguranika izdanog od strane  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan za vrijeme trajanje natječajnog postupka), za svakog roditelja
  5. Suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Dječjem vrtiću Balončica
  6. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članaka 3., 4., 5. i 6., Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DJEČJEM VRTIĆU BALONČICA (Pravilnik je dostupan na web stranici Dječjeg vrtića www.djecji-vrtic-baloncica.hr) 

Ukoliko želi ostvariti pravo na prednost pri upisu podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokaze o istom. 

Podnošenjem zahtjeva za upis, roditelji su izričito suglasni da  DJEČJI VRTIĆ BALONČICA kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.  

Prije upisa u DJEČJI VRTIĆ BALONČICA provodi se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom kojeg provodi stručno povjerenstvo vrtića. 

DJEČJI VRTIĆ BALONČICA obavijestiti će podnositelje zahtjeva o ishodu natječaja  nakon donošenja Odluke Komisije za upis djece u DJEČJI VRTIĆ BALONČICA. 

Rezultati natječaja objavit će se na oglasnim pločama Vrtića i na mrežnim stranicama Vrtića najkasnije do 05.06.2024.godine pod brojčanom šifrom djeteta koja će biti dodijeljena prilikom zaprimanja potrebne dokumentacije za upis. 

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i zahtjevi koji nisu predani u  upisnom roku neće se razmatrati. 

Objavljeno na oglasnim pločama i mrežnoj stranici DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA, te na mrežnoj stranici Osnivača dana 13.05.2024.godine. 

                                                                            PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                    JASMINKA MIKLAUŽIĆ

 

vrh stranice