Jedinstveni upravni odjel

 
 
Đurđica Ružak, diplomirani pravnik - Pročelnica

Opis poslova i zadataka:

 • rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima
 • organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad zaposlenima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela
 • obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica općinskog vijeća
 • predlaže donošenje akata za čije je predlaganje ovlašten, donosi akte sukladno posebnim propisima, priprema nacrte općih akata, programa, izvješća   
 • brine o zakonitom radu općinskog vijeća
 • provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom upravnom odjelu
 • vodi postupke pred pravosudnim i upravnim tijelima prema dobivenoj punomoći, vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela
 • poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad
 • prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
 • upravlja postupkom javne nabave
 • poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti
 • osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama
 
Jelena Posilović, inženjer građevinarstva -  Viši referent za infrastrukturu i provedbu projekata

Opis poslova i zadataka:

 • analizira, izrađuje planove razvoja, predlaže mjere, sačinjava potrebna izvješća iz područja komunalne djelatnosti, kontinuirano surađuje sa investitorima, poduzetnicima, nadležnim javnopravnim tijelima, te drugim pravnim osobama i građanima na pripremi, praćenju i provedbi godišnjih programa iz područja komunalne djelatnosti
 • prati stanje i propise iz područja EU posebno vezane uz korištenje sredstava EU za sufinanciranje projekata, predlaže i koordinira projekte Općine vezane uz financiranje iz fondova EU. Obavlja poslove vezane uz prikupljanje informacija o potrebama i projektnim idejama na razini Općine te sudjeluje u planiranju dinamike pripreme i provedbe projekata za prijavu na natječaje i pozive EU. Obavlja poslove vezane uz pripremu projektnih prijedloga, pružanja stručne pomoći službenicima u svim fazama pripreme i provedbe projekata te u poštivanju procedura. Sudjeluje u poslovima pripreme i provođenja projekata financiranih iz EU fondova i drugih izvora  
 • pokreće i sudjeluje pri nadležnim tijelima u postupcima ovjere elaborata, ishođenja lokacijskih dozvola, potvrda na glavni projekt, rješenje o uvjetima gradnje za projekte Općine i pribavlja potrebnu prateću dokumentaciju, sudjeluje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja (prostorni, urbanistički i detaljni planovi, program mjera, izvješća o stanju u prostoru) i ostalih dokumenata, sudjeluje u upravnim postupcima uvida u idejne projekte na području Općine, te sudjeluje u ostalim postupcima i projektima vezanim uz prostorno, prometno i urbanističko planiranje
 • vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u predmetima priključenja na komunalnu infrastrukturu, uzurpacije javnih puteva, uklanjanja kioska i pokretnih naprava, komunalne naknade i komunalnog doprinosa
 • obavlja poslove vezane uz postupke javne nabave
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
 
Tatjana Gorišek Jančin, ekonomist - Viši referent za financije i proračun 

Opis poslova i zadataka:

 • obavlja poslove vođenja knjigovodstva, obavlja plaćanja putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana, obavlja poslove pripreme vođenja platnog prometa Općine, obavlja materijalno poslovanje Općine, obavlja blagajničke poslove, obavlja obračun plaća dužnosnika, službenike i namještenika  te naknade za članove predstavničkog tijela, radnih tijela, vanjskih suradnika, stipendista  korisnika prava iz sustava socijalne skrbi, obavlja poslove salda konta,  obavlja poslove likvidature, prijema i upisa dolaznih računa, sastavlja izlazne račune, vodi knjigovodstvene evidencije o obveznicima lokalnih poreza i drugih davanja koja su prihod proračuna Općine. Vodi evidenciju i obračun putnih naloga 
 • priprema podatke za izradu proračuna, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga proračuna, nacrta prijedloga izmjena i dopuna proračuna i nacrta prijedloga preraspodjele sredstava u proračunu. Obavlja poslove računovodstva i računskog plana, prati izvršen je prihoda i rashoda proračuna. Izrađuje periodična i godišnja financijska i druga izvješća. Nadzire izvršenje financijskih obveza po ugovorima. Sudjeluje u obradi komunalnih podataka za utvrđivanje financijskog stanja potraživanja. Priprema podatke za prisilnu naplatu dugovanja
 • odgovara za kompletnost i zakonitost financijske dokumentacije
 • vodi evidenciju i arhive računovodstvenih dokumenata. Vodi evidenciju prisutnosti na poslu i godišnjih odmora. Obavlja poslove evidencije osnovnih sredstava te evidenciju imovine u registru nekretnina. Obavlja poslove vezane uz sustav unutarnje kontrole
 • obavlja i druge poslove o nalogu pročelnika

Paulina Bogović, upravni i birotehnički stručni radnik - Administrativni referent

Opis poslova i zadataka:

 • obavlja opće i administrativne poslove sukladno Uredi o uredskom poslovanju za potrebe odjela (prima telefonske pozive, vodi brigu o nabavci potrošnog materijala), daje opće informacije, izrađuje jednostavne akte i izvješća
 • vodi brigu o objavljivanju informacija na mrežnoj stranici
 • odgovara za korištenje i čuvanje pečata i štambilja Općine
 • izrađuje godišnja izvješća iz područja javne nabave, kulturne djelatnosti
 • obavlja poslove pisarnice, a osobito primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u e-ured, dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani
 • obavlja poslove pismohrane, a osobito poslove čuvanja i izlučivanja pismena te drugih dokumenata
 • u suradnji s pročelnikom priprema materijale za sjednice Općinskog vijeća, izrađuje zapisnike sa sjednica, te obavlja poslove pripreme akata za objavu i nadzor
 • vodi propisane evidencije iz uredskog poslovanja
 • vodi postupke javne nabave
 • obavlja uredske i druge poslove po nalogu pročelnikaPravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli, objavljen u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, broj13/2024 https://glasnik.kzz.hr/2024/13
vrh stranice