Jedinstveni upravni odjel

 
 
Anica Kovačić, upravni pravnik - Pročelnica
Opis poslova:    
 • rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova,
 • daje upute za rad zaposlenima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela,
 • obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica Općinskog vijeća,
 • brine o zakonitom radu Općinskog vijeća,
 • provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom upravnom odjelu,
 • likvidaciju financijskih dokumenata,
 • poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu,
 • brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad,
 • prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,
 • upravlja postupkom javne nabave,
 • poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti,
 • osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama,
 • donosi rješenja u skladu sa zakonom i odlukama općinskih tijela.
 
Jelena Posilović, inženjer građevinarstva -  Viši stručni referent za infrastrukturu i provedbu projekata
Opis poslova:
 • koordinira izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za općinske investicije,
 • provodi potrebne radnje za ishođenje građevinskih dozvola,
 • sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije u postupku raspisivanja natječaja
 • prati natječaje koji se odnose na mogućnost apliciranja za dobivanje sredstava iz fondova EU,
 • koordinira izradom programa koji se kandidiraju za sufinanciranje ili sa drugim subjektima priprema projekte za participaciju u raspisanim natječajima,
 • vođenje upravnih postupaka i donošenje rješenja u granicama ovlasti komunalne djelatnosti,
 • komunalna naknada,
 • komunalni doprinos,
 • priključenje na komunalnu infrastrukturu,
 • priprema i provođenje postupaka javne nabave,
 • pripremanje materijala u svezi prostornog uređenja,
 • izrađivanje izvješća, planova, programa i mjera u djelatnostima prema zaduženju predmeta;
 • izrađivanje odluka, rješenja i zaključaka,
 • izrada posebnih uvjeta i suglasnosti kod ishođenja lokacijske i građevinske dozvole građanima kod izgradnje objekata uz trgove i ceste u vl. Općine,
 • ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za potrebe investicijskih projekata vodoprivrede, vodoopskrbe, cestovnog prometa te ostalih komunalnih djelatnosti,
 • izrada nacrta odluke o obveznom odvozu smeća, o obavljanju dimnjačarske službe,
 • priprema materijala za raspisivanje natječaja u svezi koncesija, zakupa,
 • ponuda nabave kamenog materijala,
 • održavanje javne rasvjete,
 • izdavanje rješenja i vođenje brige o naplati naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu,
 • izrada analiza i izvješća iz svoje nadležnosti,
 • prati propise od značaja za Općinu kao JLS,
 • korespondencija s poreznom upravom u svezi razmjene podataka oko obračuna i razreza određenih poreza: vikendica, korištenje javnih površina,
 • surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Tatjana Gorišek Jančin, ekonomist - Viši stručni računovodstveni referent 
Opis poslova:
 • vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije,
 • vrši obračun plaća,
 • izrađuje porezne i druge propisane evidencije,
 • vodi blagajničko poslovanje,
 • vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa,
 • izrađuje proračun i druge financijske dokumente,
 • priprema naloge za isplatu,
 • izrađuje bilance,
 • vrši razrez, kontrolu i naplatu općinskih naknada i prihoda,
 • izrađuje dokumente, analize i izvješća iz svoje nadležnosti,
 • vodi brigu o zakonitoj upotrebi financijskih sredstava,
 • prati i analizira stanje u djelatnostima i propisima iz područja svog rada,
 • surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • obavlja druge poslove u okviru svoje stručne spreme,
 • financijski provodi realizaciju projekata iz fondova EU.
 
 
Paulina Bogović, upravni i birotehnički stručni radnik - Administrativni referent
Opis poslova:
 • obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela i općinskog načelnika te pisanje po diktatu,
 • obavlja poslove prijepisa i umnožavanja materijala,
 • obavlja poslove zaprimanja pismena i otpreme pošte,
 • vodi zapisnike na svim sjednicama tijela općine,
 • vodi osobne evidencije,
 • nabavlja kancelarijski materijal,
 • obavlja druge poslove koje mu odrede pročelnik ili općinski načelnik, a u okviru svoje stručne spreme,
 • vodi brigu o arhiviranju,
 • obavlja određene poslove informiranja javnosti.
 
Čistačica
Opis poslova:
 • održavanje čistoće uredskih prostora Općine Hum na Sutli, uključujući i vanjske površine koje im pripadaju,
 • održavanje i drugih prostora po nalogu pročelnika,
 • brine se i odgovara za racionalno trošenje sredstava za čišćenje,
 • obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i načelnika.
 
 
 
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli, objavljen u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, broj 18/10 i 13/15.
vrh stranice