Katalog udruga

UDRUGE U
OPĆINI HUM NA SUTLI

Udruge u općini Hum na Sutli

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.
Katalog udruga ima svrhu predstavljanja aktivnih udruga koje djeluju na području općine Hum na Sutli. Ako ste novoosnovana udruga ili se niste pronašli u katalogu, pozivamo Vas da se prijavite te na taj način promovirate svoju udrugu i ujedno postanete dio zajedničke suradnje sa ciljem stvaranja poticajnog okruženja u promicanju interesa naše zajednice.
Podatke o svojoj udruzi možete dostaviti na e-mail: pisarnica@humnasutli.hr ili Općina Hum na Sutli, Jedinstveni upravni odjel, 49231 Hum na Sutli 175

Obrazac za prijavu udruge u Katalog udruga doc

KATALOG UDRUGA

 
vrh stranice