2023.

docx Ø  Odluku o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Hum na Sutli za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine sa obrazloženjem Izvršenja proračuna za 2023. godinu općine Hum na Sutli https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2024_13.pdf#8

doc Ø  Izvješća o zaduženju na dan 31.12.2023. godine, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaduženju na dan 31.12.2023. godine

Izvješće o kreditu pomoćni objekt Lastine 1-12 2023. https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2024_13.pdf#48

doc Ø  Izvješće o popisu osnovnih sredstava, sitnog inventara, blagajne, žiro-računa, udjela u „Humkom“ d.o.o., „Humplin“ d.o.o., „Zagorski vodovod“ d.o.o., stanju obveza, stanju potraživanja, stanju potraživanja po danim zajmovima, stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2024_13.pdf#48

docx Izvješće o korištenju proračunske pričuve 1-12 2023https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2024_13.pdf#47

docx Odluka o proračunskoj pričuvi 1-12 2023. https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2024_13.pdf#47

docx Odluka o popisu osnovnih sredstava 2023. https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2024_13.pdf#48

docx Ø  Odluka o raspodjeli rezultata Općine Hum na Sutli na dan 31. prosinac 2023. godine https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2024_13.pdf#46

docx Ø  Zaključak o prihvaćanju godišnjih Financijskih izvještaja općine Hum na Sutli za 2023. godinu https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2024_13.pdf#46

docx Zaključak izvješća o zaduženju 1-12 2023. https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2024_13.pdf#47

docx Izvješće o korištenju sredstava fondova EU u 2023. https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2024_13.pdf#50

docx Bilješke uz godišnje financijske izvještaje Općine Hum na Sutli 1.-12.2023. - razina 23

xlsx obrasci financijskih izvještaja 1.-12.2023. - razina 23

xlsx potvrda o poslanom financijskom izvještaju za 2023. - razina 23

pdf referentna stranica 2023. - razina 23

docx Bilješke uz godišnje financijske izvještaje Općine Hum na Sutli 1.-12.2023. - razina 22 

xlsx obrasci financijskih izvještaja 2023.

xlsx potvrda o zaprimanju izvještaja 2023. - 14.2.2024.

pdf referentna stranica - razina 22

xlsx popis sudskih sporova 2023.

xlsx popis ugovornih odnosa 2023.

docx Ø  Odluka o II. Izmjeni proračuna za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu:  „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  br. 62/2023 od  20. prosinca 2023. godine - poveznica objave na web stranicama Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije, objavljeno dana 10. siječnja 2024. godine https://glasnik.kzz.hr/2023/62  (stranice 92 - 117)

doc Bilješke uz financijsko izvješće 1.-6.2023.  

xlsx Obrasci financijskih izvještaja 1.-6.2023.

xlsx Potvrda o učitanom financijskom izvještaju 1.-6.2023.

pdf Referentna stranica 1.-6.2023.

docx Odluka o I. Izmjeni proračuna za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2023_17.pdf#16

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE HUM NA SUTLI ZA 2023. GODINU

docx Ø  Odluka o Proračuna Općine Hum na Sutli za 2023. godinu te projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinupoveznica objave na web stranicama Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije, objavljeno dana 13. siječnja 2023. godine „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  br. 60A od  23. prosinca 2022. godinehttps://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_60A.pdf#25

doc Ø  Odluka  o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje   01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine: poveznica objave na web stranicama Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije, objavljeno dana 13. siječnja 2023. godine „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  br. 60A od  23. prosinca 2022. godinehttps://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_60A.pdf#58

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o proračunu Općine Hum na Sutli za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

vrh stranice