Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predviđenog za 4000 ECT, u 1. Fazi izgrađeno za 2000 ECT, puštenog u rad početkom 2012. godine na kojeg je povezan sabirni kolektor od tvornice Vetropack Straža u dužini 2450 m te kolektorska mreža u dužini od 1300 m na području Donjeg Huma, stvoreni su preduvjeti za priključenje poslovnih i fizičkih korisnika na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda spomenutog naselja.
Na sustav javne odvodnje spojeno je 6 poslovnih subjekata, 10 stambenih zgrada a u tijeku je spajanje 39 obiteljskih objekata.
 
Izgradnjom sanitarne odvodnje naselja Lastine, Klauže, Drajža u dužini 4500 m, koja je u tijeku, omogućiti će se spajanje 111 objekata naselja Drajža, Klauže i dijela naselja Lastine te 5 poslovnih objekata Donjeg dijela Huma i poslovne zone Drajža.
 
U budućem planu odvodnje su sljedeći projekti:
- Izgradnja odvodnog sustava i pročišćavanja otpadnih voda mikrolokacija Poredje – Mali Tabor
- Izgradnja odvodnog sustava i pročišćavanja otpadnih voda mikrolokacija Leskov Grm
- Izgradnja odvodnog sustava i pročišćavanja otpadnih voda mikrolokacija Prišlin
- Izgradnja odvodnog sustava i pročišćavanja otpadnih voda mikrolokacija Lastine
- Izgradnja odvodnog sustava i pročišćavanja otpadnih voda mikrolokacija Vrbišnica
- Izgradnja odvodnog sustava i pročišćavanja otpadnih voda mikrolokacija Klenovec

vrh stranice