Izgradnja reciklažnog dvorišta

01.10.2018.

Načelnik Općine Hum na Sutli, gospodin Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj., potpisao je 17. studenog 2017. sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – HUM NA SUTLI.
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
 
Opis projekta:
Općina Hum na Sutli planira izgraditi reciklažno dvorište u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Provedbom ovog projekta doprinijeti će se smanjenju papirnatog, staklenog, metalnog te biorazgradivog otpada. Ujedno će se doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom te će se ispuniti uvjeti usklađivanja sa europskim direktivama o otpadu koje treba zadovoljiti u skladu sa zahtjevima pravne stečevine Unije u području okoliša koje su utvrdile države članice. Općina Hum na Sutli će izgradnjom reciklažnog dvorišta osigurati zasebno prikupljanje korisnih sirovina, obradu, ponovno korištenje otpada te u konačnici smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište. S navedenim će se omogućiti učinkovitije upravljanje resursima i smanjiti će se šteta za okoliš. Reciklažno dvorište će koristiti svi stanovnici općine, a to je 5.060 stanovnika odnosno 1.764 domaćinstva.

Na području općine postoji deponij komunalnog otpada uz koji se nalazi sortirnica iskoristivog otpada gdje se planira izgraditi i kao samostalni objekt i reciklažno dvorište. U sklopu projekta planirano je postavljanje 15 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7m³ za odlaganje otpada (metal, staklo, građevni otpad iz kućanstva i sl.). Za odlaganje krupnog glomaznog otpada planirano je postavljanje 1 kontejnera zatvorenog tipa volumena 10m³, dok se za odlaganje odjeće i tekstila planira postavljanje 2 tipska kontejnera za tekstil, 1 natkriveno klimatizirano (ventilacijski otvori) spremište za neopasni otpad, 2 natkrivena klimatizirana spremišta za opasni otpad. U sklopu sortirnice iskoristivog otpada vrši se prikupljanje PET otpada, limenki i papira. Postaviti će se2 dodatna kontejnera za staklo i staklenu ambalažu volumena 7m³. Površina platoa reciklažnog dvorišta je 582 m².

U sklopu projektnih aktivnosti provoditi će se aktivnosti vezane uz informiranje i educiranje stanovnika općine Hum na Sutli kako bi se koristili reciklažnim dvorištem i pravilno odvajali otpad u kućanstvima. Planira se provedba edukativnih radionica te će se izraditi letci koji će se slati na adrese domaćinstava u cilju informiranja stanovnika.
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta općine Hum na Sutli usklađen je s ciljevima Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022.Cilj 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom, Cilj 2.Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada, Cilj 3. Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom, Cilj 4. Unaprijeditinadzor nad gospodarenjem otpadom, Cilj 8. Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom, te Cilj 5. Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti.
Rezultati ovog projekta su 1 izgrađeno reciklažno dvorište, 383,18 tona ukupno odvojenog i prikupljenog smeća u punoj kalendarskoj godini te educirano i informirano 5.060 stanovnika.
 
Proračun projekta:
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.403.460,00 HRK
Iz sredstava Kohezijskog fonda Općini Hum na Sutli će se dodijeliti iznos od 2.869.459,75 HRK (ili 85 % ukupno prihvatljivih troškova).
Općina Hum na Sutli sufinancirat će iz vlastitih sredstava projekt iznosom od 506.375,25HRK (15 % prihvatljivih troškova) te 27.625,00 HRK troškova koji su neprihvatljivi za sufinanciranje po predmetnom natječaju.
 

Razdoblje provedbe projekta:
Razdoblje provedbe projekta određeno je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kao razdoblje od dana donošenja Odluke o financiranju projekta, odnosno od 26. rujna 2017. godine, pa do dana završetka obavljanja svih aktivnosti, odnosno najkasnije 12 mjeseca od stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (17. studeni 2018.).

Kontakt osoba za više informacija: Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj., općinski načelnik, 049/382382.

Link na stranicu www.strukturnifondovi.hr
Link na stranicu Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija“
 
 
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
 


vrh stranice