Konstituiran Savjet mladih Općine Hum na Sutli

17.12.2021.

Općinski načelnik Općine Hum na Sutli sazvao je za 14. prosinca 2021. godine konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta mladih Općine Hum na Sutli jednoglasno je izabran Marko Boršić iz Huma na Sutli 19, a za potpredsjednika Matija Stuhne iz Vrbišnice 43.

Savjet mladih Općine Hum na Sutli broji 5 članova, koji se biraju na vrijeme od tri godine. U Savjet mladih Općine Hum na Sutli mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Hum na Sutli za koju se osniva Savjet mladih, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih  petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Hum na Sutli koja promiče i zagovara  prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini i osniva se s ciljem sudjelovanja mladih  u odlučivanju o upravljanju  javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Hum na Sutli te njihovo informiranje i savjetovanje.

vrh stranice