Odluka o sufinanciranju radnih bilježnica učenicima osnovne škole

16.07.2020.

O D L U K A

o sufinanciranju nabave radnih bilježnica učenicima osnovne škole

  Članak 1.

Općina Hum na Sutli će za sve učenike osnovne škole Viktora Kovačića Hum na Sutli u školskoj 2020./2021. godini sufinancirati kupnju radnih bilježnica za obvezne i izborne nastavne predmete.

 Članak 2.

Sredstva za financiranje radnih bilježnica iz članka 1. ove Odluke osigurana su Proračunom Općine Hum na Sutli za 2020. godinu. 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na Internet stranicama Općine Hum na Sutli  www.humnasutli.hr  .

                                                                                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                         Goran Križanec, bacc.ing.techn.inf.

 

jpg Odluka

vrh stranice