4. sjednica općinskog vijeća Općine Hum na Sutli

14.11.2017.

Dana14. studenog (utorak) 2017. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Humu na Sutli, Hum na Sutli 175 održati će se 4. sjednica općinskog vijeća Općine Hum na Sutli sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice općinskog vijeća Općine Hum na Sutli;
2. Informacije, inicijative i prijedlozi;
3. Upoznavanje s Odlukom o imenovanju članova Nadzornog odbora Humplin d.o.o.Hum na Sutli;
4. Prijedlog Proračuna općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
s projekcijom za 2019. i 2020. godinu sa pratećim obrazloženjem i Planom razvojnih programa za
razdoblje 2018.-2020. – I. čitanje;
5. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Balončica za 2017/2018. pedagošku godinu;
6.Izvješće o korištenju proračunske pričuve od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine;
7. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Hum na Sutli;
8. Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi;
9. a) Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu;
b) Odluka o komunalnom doprinosu – pročišćeni tekst;
10. Izvješće o radu veterinarskog higijeničara za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2017. godini;
11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Hum na Sutli u
2018. godini;
12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
(2017-2019.);
13. Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste „Donji Hum (D206)-škola-D206“ k.o. Hum na Sutli javnim
dobrom – prijedlog;
14. a) Razmatranje prijedloga odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Hum na Sutli,
b)Prijedlog članova povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i
zamjenike Savjeta mladih Općine Hum na Sutli;
15. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za ekologiju;
16. Komunalni doprinos;
17. Pitanja i prijedlozi.
 
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Rajko Jutriša

vrh stranice