Izvanredna sjednica općinskog vijeća Općine Hum na Sutli

07.08.2018.

Dana 14. kolovoza (utorak) 2018. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Humu na Sutli, Hum na Sutli 175 održati će se izvanredna sjednica općinskog vijeća Općine Hum na Sutli sa slijedećim dnevnim redom:
 
1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice općinskog vijeća Općine Hum na Sutli i zapisnika sa izvanredne sjednice općinskog vijeća Općine Hum na Sutli od 11.07.2018.;
2. Informacije, inicijative i prijedlozi;
3. Prijedlog Odluke Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli o davanju suglasnosti za provedbu projekta – vodoopskrba i odvodnja na području Općine Hum na Sutli;
4. Prijedlog Odluke o izradi IX. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli;
5. Program rada Savjeta mladih Općine Hum na Sutli;
6. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za:
a) k.č.br. 5/1, 5/2, 5/3 k.o. Hum na Sutli
b) k.č.br. 1353/2 k.o. Hum na Sutli;
7. Pitanja i prijedlozi.


Utvrđivanje kvoruma za sjednicu Skupštine Humvio- d.o.o., za koju se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta – vodoopskrba i odvodnja na području Općine Hum na Sutli.


vrh stranice