Obavijest za vlasnike ili posjednike pasa

28.02.2019.

Općina Hum na Sutli poziva sve vlasnike ili posjednike pasa na području Općine Hum na Sutli da se pridržavaju odredbi Odluke o uvjetima i registraciji pasa i mačaka, postupanju sa psima i mačkama lutalicama i sa neupisanim psima na području općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 10/96).

Naime, Općina Hum na Sutli zaprimila je više obavijesti i pritužbi od strane građana o psima koji se bez nadzora kreću općinom, a mogu predstavljati opasnost za sigurnost ljudi. Stoga, ovim putem upozoravamo vlasnike i posjednike istih da su se dužni pridržavati citirane Odluke, a posebno da je zabranjeno držanje i postupanje s kućnim ljubimcem, te njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece, da je zabranjeno puštati pse na javne površine, da nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora, a posjednik kućnog ljubimca je dužan očistiti javnu površinu od otpadaka njegovog kućnog ljubimca.

Što se tiče pasa, dozvoljeno je držanje psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu, a posjednik psa je dužan osigurati da pas ne ugrožava osobnu sigurnost građana i sigurnost drugih životinja. Zabranjeno je držati psa koji se prema Pravilniku o opasnim psima kategorizira kao „Opasan pas“. Zabranjeno je huškati psa na čovjeka, te na bilo koji drugi način ometati kretanje i sigurnost ljudi na javnim površinama i u zajedničkim prostorima.

Po javnim površinama na području Općine Hum na Sutli, posjednik je psa dužan voditi na povodcu, tako da ne ugrožava sigurnost ljudi i njihovo kretanje. Posjednik kućnog ljubimca koji ne može brinuti o njemu sukladno propisima, dužan je pronaći udomitelja odnosno osobu koja će se brinuti o njima na propisan način ili ih predati u higijenski servis.
Komunalni redar ovlašteni su od počinitelja navedenih i ostalih prekršaja utvrđenih Odlukom naplatiti novčanu kaznu, ukoliko počinitelj ne pristane na plaćanje kazne, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog. Ukoliko komunalni redar nije ovlašten postupati u određenim situacijama, obavijestit će inspekciju koja je nadležna za primjenu propisa o veterinarstvu i zaštiti životinja.
Temeljem Odluke Općine Hum na Sutli, novčane kazne za fizičke osobe počinitelje prekršaja za navedene prekršaje iznose 200,00 kuna.
 
pdf Informativni letak
pdf Obavijest - Zakon o zaštiti životinja
 
vrh stranice