Odluka o odabiru za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

01.02.2024.

pdf odluka o odabiru

pdf zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni i rangiranju ponuda s prijedlogom odabira ponude

pdf bodovna lista

pdf  JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

docx obrazac

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Hum na Sutli.

Sve prijave moraju u navedenom roku biti zaprimljene u pisarnici Općine Hum na Sutli, zaključno s danom 24. siječnjem  2024. godine najkasnije do 15,00 sati.

Prijave ponuda šalju se preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA HUM NA SUTLI, Hum na Sutli 175, 49231 HUM NA SUTLI

ili se predaju neposredno u pisarnici Općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175

s naznakom  Prijava za financiranje pružatelja usluga programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godinu – „Ne otvaraj“

  Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune ponude,      ponude podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva. 

 

vrh stranice