Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli za 2021. godinu i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2021. do 2027. godine

15.12.2020.

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli za 2021. godinu i

Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli

za razdoblje od 2021. do 2027. godine

 

 

Obzirom na navedenu zakonsku obvezu, pripremljen je nacrt Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli za 2021. godinu i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Hum na Sutli , Hum na Sutli 175 , 49231 Hum na Sutli  (s naznakom: „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli za 2021. godinu i Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2021. do 2027. godine“) ili na e-mail adresu: pisarnica@humnasutli.hr  zaključno do 14. siječnja_2020. godine, zaključno do 12,00 sati.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog nacrta   Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli za 2021. godinu i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2021. do 2027. godine, koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Hum na Sutli  na donošenje.

                                                                                                                     P R O Č E L N I C A

                                                                                                                     Anica Kovačić, iur.

 

javni-poziv-savjetovanje.docx

javno-savjetovanje-plan-i-strategija.docx

plan-upravljanja-imovinom-hum-na-sutli-za-2021.docx

strategija-upravljanja-imovinom-u-vlasnistvu-opcine-hum-na-sutli-za-razdoblje-2021-2027.doc

docObrazac za sudjelovanje

 

 

vrh stranice